Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim 

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim składa osoba zainteresowana lub opiekun prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6.
Do wniosku załączyć należy:
    1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa ( wzór określa załącznik nr 1 do wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy) o występujących zaburzeniach psychicznych zawierające m. in. wskazanie typu środowiskowego domu samopomocy, 
    2. zaświadczenie lekarza rodzinnego (wzór określa załącznik nr 2 do wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy) o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
    3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada. 
Pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia, przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS.
Pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące od czasu przyjęcia do ŚDS. Kolejna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest na wniosek uczestnika lub opiekuna prawnego na czas określony, wskazany przez Dyrektora ŚDS.
Przed wydaniem kolejnej decyzji, pracownik socjalny sporządza aktualizację wywiadu środowiskowego.
Pobyt w ŚDS jest nieodpłatny.
Niżej dokumenty w formacie PDF do ściągnięcia:

 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS

 2. Załącznik nr 1

 3. Załącznik nr 2

 4. Wniosek o dalsze uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy