OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą przy ul. Pelplińska 3 w Starogardzie Gdańskim, NIP: 592-227-98-17, REGON: 385166972, nr tel:58-562-09-48, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Gwizdała, z którą można skontaktować się :
a) telefonicznie: 537 005 680,
b) drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
    • art. 6 ust. 1 lit. c, e , art. 9 ust. 2 lit. b  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ŚDS oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art.51a1-3) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy Kodeks pracy oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 
    • Art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody w celu  promocji ŚDS  tj. publikacji fotografii, zdjęć filmowych, na łamach prasy, telewizji, strony internetowej,udziału w konkursach, imprezach okolicznościowych. 
    • Art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami ŚDS.
Następnie Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 217, ze zm.)
Z uwagi na fakt, że jest to klauzula ogólna informujemy w niej o  możliwych celach przetwarzania danych osobowych w ŚDS. Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane w momencie rozpatrywania Państwa indywidualnych spraw. 
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy świadczące usługi hostingowe oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą w ŚDŚ  Instrukcją Kancelaryjną – przez okres wskazany w tym dokumencie licząc od końca roku, w którym zakończono czynności w Państwa sprawie. 
VI. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) danych, 
3) do ograniczenia przetwarzania danych, 
4) do usunięcia danych
5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
VIII. Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być dobrowolne lub wymogiem ustawowym. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zajęcia się Pani/Pana sprawą. 
IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez administratora, w tym profilowaniu.
 
 
Starogard Gdański, dnia 24.02.2020 r.