Oferta dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu A jest skierowana do osób przewlekle psychicznie chorych. Doświadczenie choroby psychicznej wiąże się z poczuciem wyobcowania i osamotnienia oraz z trudnościami w kontaktach z ludźmi. Osoby te przeżywają niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Tracą wiarę we własne możliwości. Trudno jest im znaleźć miejsce, w którym mogłyby dzielić się swoimi przeżyciami i pomysłami. 
 
 
Dom typu B – jest placówką pobytu dziennego dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, oraz lekkim gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Oferta ŚDS typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie, które potrzebują środowiskowego wsparcia 
z uwzględnieniem terapii społecznej dającej im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi. Program ukierunkowany jest na rozwój indywidualny osób upośledzonych umysłowo poprzez przygotowanie ich do niezależnego i godnego życia oraz przywrócenia im własnego miejsca w rodzinie i społeczeństwie.
 
Oferta dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu C jest skierowana do osób  wykazujących inne niż przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Doświadczenie zaburzeń psychicznych obniżających poziom funkcjonowania społecznego  wiąże się z poczuciem wyobcowania i osamotnienia oraz z trudnościami w kontaktach z ludźmi. Osoby te przeżywają niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Tracą wiarę we własne możliwości. Trudno jest im znaleźć miejsce, w którym mogłyby dzielić się swoimi przeżyciami i pomysłami. 
System skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych dostosowanych do potrzeb psychofizycznych uczestnika, aby uczestnik rozwijał umiejętności z zakresu samoobsługi, aktywności społecznej i rehabilitacji, oparty jest na stworzeniu osobom zakwalifikowanym systemu oparcia społecznego